Home >>Contacts Us

Editorial Office

 


Huaiming Leng, Director of Editorial Office
E-mail: lenghuaiming@gmail.com

Peihong Wu, Deputy Director of Editorial Office
E-mail:tmmukyb@yahoo.com.cn

Qinjian Wang, Associate Senior Editor
Tel: 0086-23-6875 2189-81
E-mail:
wangqj@tmmu.edu.cn

Jianxiu Guo, Editor
Tel: 0086-23-6875 2189-86
E-mail:gangela@tmmu.edu.cn

Jia Luan
, Associate Senior Editor
Tel: 0086-23-6877 5187
E-mail:
luanjia@gmail.com
 

Hong Wang, Editor
Tel: 0086-23-6875 2189-84
E-mail:13908352814@qq.com
   

Wei Zhang, Editor
Tel: 0086-23-6875 2189-88
E-mail:venuszone@163.com

Qiangting Deng, Editor
Tel: 0086-23-6875 2189-87
E-mail:20070110.0902@163.com

Chao Huang, Editor
Tel: 0086-23-6875 2189-85
E-mail:huangchao0620@gmail.com

 
 

Quanmei Xiao, Typesetter
E-mail:XQM131@163.com

Zhaoqin Ma, Typesetter
E-mail:601012836@qq.com

Yong Wang, Office Worker
Tel: 0086-23-6875 2187
E-mail:aammt@tmmu.edu.cnStatistics ExpertsDong Yi, Professor
E-mail: yd_house@hotmail.com

Rufu Xu, Professor
E-mail: xurf1963@163.com 

 

 


Journal of Third Military Medical University (Di-San Junyi Daxue Xuebao)30 Gaotanyan, Shapingba District
Chongqing 400038, China
Tel/Fax: 86-23-6875 2188
Email: aammt@tmmu.edu.cn
Website: http://aammt.tmmu.edu.cn) 

Subscriptions:

 

Editorial Office of Journal of Third Military Medical University
30 Gaotanyan, Shapingba District
Chongqing 400038, China

Manuscript inquiries:

Tel: 0086-23-6875 2187
E-mail: aammt@tmmu.edu.cn