• Apr. 15, 2017
  • Volume 39
  • Number  7
  • Pages 597-704
 
 

 

Journal Facts 
    Publisher: Third Military Medical University
    Publication Numbers: ISSN 1000-5404, CN 50-1126/R
    Distribution: Nationwide. Full-text is available at http://aammt.tmmu.edu.cn/en/oa/
    Editor-in-Chief: Qian Guisheng, Ph.D.
    Impact factor: 0.729 (Core edition), ranking 2nd among all 55 academic journals of medical colleges and universities (Chinese JCR 2016)
    Citations: 3133, ranking 1st among all 50 academic journals of medical colleges and universities (Chinese JCR 2016)
    Number of research articles published/year: 501 (2016)
    Number of pages published/year: 2660 (2016)
    Publication schedule: Printed and posted online twice each month
    Issue dates: 1st and the 15th of each month
    Average time from submission to initial decision (full-length manuscripts):  about 60 days (2016)
    Average time from submission to publication: about 162 days (2016)
    Rejection rate: more than 77% (2016)

Citation Data
According to the data in the 2016 Chinese Scientific and Technical Journal Citation Reports (the Chinese version of Journal Citation Reports), papers published in our journal were cited 3133 times in 2016. The impact factor is 0.729. Among all 55 academic journals of medical colleges and universities in China, the Journal has the second  total citation frequency and the tenth highest impact factor.

Key Historical Milestones
1979 Founded and published quartery 1988 Published biomonthly 1999 Published monthly 2003 Published semimonthly
Since 2003 Recognized as one of the “100 Key Journals of Science and Technology in China” by General Administration of Press and Publication of P.R. China
2008-2012,2015 Recognized as one of the “100 Outstanding Academic Journals of China” by Scientific and Technical Information Institute of China, Ministry of Science and Technology
2008 and 2010 Recognized as one of the “Outstanding Science and Technology Journals of China” by Scientific and Technical Information Institute of China, Ministry of Science and Technology
2008 and 2011 Recognized as one of the “Outstanding Journals of Colleges and Universities in China” by Ministry of Education

Indexing and Abstracting Services
As a core medicine and health journal in China, Di-San Junyi Daxue Xuebao is indexed and abstracted by several international retrieval systems, including Chemical Abstracts, VINITI Abstracts Journal, Index Copernicus, Western Pacific Region Index Medicus, Japan Science & Technology Agency, and Ulrich’s Periodicals Directory. The Journal has also been continuously included in the List of 1000 Journals Most Frequently Cited in Chemical Abstracts for many years. It is also included in all authoritative Chinese databases for technical and scientific papers and is in the first list of journals of the Chinese Science Citation Database and the Chinese Scientific and Technical Papers and Citations Database. The Journal has also been available since 2009 through Thomson-Reuters’ ISI Web of Knowledge.

CONTENTS

Wang Xu, Chen Xue, Sun Mengjiao, Zhang Mingjie, Guo Lu, Zhu Jie, Li Jingcheng, Zhang Lili


2017 No.09 [546-851] (127)

Yang Dapeng, Huan Hongbo, Zhang Liang, Wen Xudong, Wu Lili, Xia Feng


2017 No.09 [821-826] (21)

Chen Jian, Fu Hangwei, Liu Menggang, Chen Jingxiang, Xu Jianhua, Wang Yuzhou, Chen Ping


2017 No.09 [827-832] (21)

Chen Shihan, Deng Qingsong, Jiang Jiayun, Zou Mengda, Tan Yunhua, Ma Kuansheng


2017 No.09 [833-839] (29)

Zhao Zhiping, Li Jian, Wang Yunchao, Qin Huan, Gao Weiwu, Wang Chenhui, Wang Huaizhi


2017 No.09 [840-845] (20)

He Li, Zhao Yangang, Qiu Linli, Zhang Yuanyuan, Zhao Jikai, Xing Fangzhou, Zhang Jiqiang, Li Wei


2017 No.09 [852-857] (29)

Liu Chao, Jian Zhao, Meng Yongsheng, Peng Wenlin, Zhu Yun, Jiang Yunhan, Luo Guiping, Tang Fuqin, Xiao Yingbin


2017 No.09 [859-864] (31)

Li Xiaoqin, Fang Yinhua, Ren Jiong, Tang Caizhi, Ran Xinze, Su Yongping, Wang Fengchao, Cheng Hongying


2017 No.09 [865-871] (17)

Yang Guan, Wu Dongye, Xiao Heda, Liang Hongyin, Sun Hongyu, Tang Lijun


2017 No.09 [872-876] (544)

Cheng Heping, Zeng Liangnan, Huang Zhimeng, Chen Yanyan, Chen Tunan, Feng Hua, Xian Jishu


2017 No.09 [878-883] (11)

Liu Xin,Zhang Hongwei,Fu Ruoqiu,Gao Ning


2017 No.09 [884-890] (32)

Zhao Hongyan, Liu Fang, Xie Yonghong, Dai Qing, Liu Songqing


2017 No.09 [891-896] (23)

Wang Junjun, Xie Weijia, Yuan Shuai, Liu Qinyun, Xiang Ying, Wu Long, Wu Na, Li Chengying, Yu Zubin, Bai Li, Li Yafei


2017 No.09 [904-912] (26)

Zhang Dan, Chen Kang, Qiao Zhihui, Xie Bing, Chen Wei, Xiong Wei


2017 No.09 [913-918] (21)

He Renying, Zhang Bin, Wu Feng, Li Ran, Li Yiqian, Zhou Yuan, He Wei


2017 No.09 [919-923] (30)

He Jie, Zhang Yumei, Song Caiping, Zhu Jingci


2017 No.09 [924-928] (14)

Zhang Jingwen, You Jia, Chen Qin, Xiao Rui, Li Hong, Du Zhiyong, Huang He, Yang Tiande


2017 No.09 [929-934] (11)